Elelen

Rekisteri- ja tietosuoja­seloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste perustuu GDPR-asetukseen (General Data Protection Regulation) ja Suomen henkilötietolakiin (523/1999), 10 § ja 24§.

Elele.fi -sivusto on Luovan elämän opisto Oy:n ylläpitämä sivusto. Yritys ylläpitää elele.fi-sivustolla hoito-, terapia ja valmennustoimintaansa liittyen seuraavia rekistereitä:

 • yhteydenotto- ja yhteydenpito asiakkaiden kanssa
 • ajanvarausviestintä
 • ilmoittautumistiedot kursseille ja tapahtumiin
 • materiaalin välitys

Elele.fi sivusto sisältää linkityksiä yrityksen toiselle verkkosivustolle luovanelamanopisto.fi ja sivuston digitaalisten hyvinvointituotteiden verkkokaupaan.

 

Rekisterin ylläpitäjä

Luovan elämän opisto Oy
Y-tunnus 3121431-9
Huugontie 5,
40900 Säynätsalo

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Katja Vuorela
Huugontie 5,
40900 Säynätsalo

+358 50 536 1996
katja.vuorela(at)gmail.com

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yritys käyttää yhteyttä ottaneiden ja rekisteröityneiden henkilötietoja yhteydenpitoon, tiedottamiseen sekä asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon. Henkilötietoja voidaan käyttää yrityksen omaan suoramarkkinointiin.

 

Rekisterin sisältö

 • Kurssi- ja tapahtuma-ilmoittautumisten yhteydessä kerätään seuraavia tietoja: etunimi, sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Puhelinnumeroa käytetään vain tarvittaessa viestintään.
 • fi-sivuston yhteydenotto-lomakkeen yhteydessä kerätään seuraavia tietoja: etunimi ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Asiakas päättää ja vasraa itse mahdollisista muista itseään koskevien asioiden liittämisestä lomakkeen viestiosioon. Yhteydenotto-lomake linkittyy sähköpostiosoitteeseen info@elele.fi. Kaikki sähköpostiohjelmat ovat suojattuja.
 • Sähköpostitse viestinnässä ja ajanvarauksessa käytetään käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojattua sähköpostiohjelmaa. Yhteydenpidossa vältetään tarkempien henkilökohtaisten tietojen käsittelyä ja viestintä tapahtuu asiakkaan ehdoilla.
 • Laskutustietojen yhteydessä kerätään seuraavia tietoja: etunimi ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite. Laskutustietoja säilytetään kirjanpito- ja verolakien edellyttämä aika, jonka jälkeen ne poistetaan rekisteristä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Katja Vuorela
Huugontie 5,
40900 Säynätsalo

+358 50 536 1996
katja.vuorela(at)gmail.com

Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 • Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 • Suoramarkkinointikielto: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
 • Poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
 • Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

Rekisterin tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun henkilö ottaa yhteyttä yhteydenotto-lomakkeella tai sähköpostilla kysyessä lisää, varatessa aikaa, ilmoittautessa kurssille tai tapahtumaan. Yritys ei tarkista asiakkaan antamien henkilötietojen oikeellisuutta.

 

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisterit on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Yritys on varmistanut että kaikki sen käyttämät palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Yritys käyttää säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

 • Procoutor-kirjanpito-ohjelma
 • Zoom-sovellus etätapaamisissa
 • Google-sovellukset

 

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjä ja nimetyt säännönmukaiset palveluntarjoajat. Sähköisten rekistereiden käyttö vaatii käyttäjäoikeudet ja tiedot on tallennettu salasanasuojatuille palvelimille. Manuaaliset rekisteritiedot säilytetään yrityksen lukituissa tiloissa.

 

Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Linkit yrityksen muille verkkosivuille

Sivuston bannerit, artikkelit, ladattavat materiaalit ja palvelukuvaukset  voivat sisältää linkkejä yrityksen toiselle verkkosivustoille www.luovanelamanopisto.fi. Em. verkkosivusto on yrityksen hallinnassa, ja se vastaa verkkosivuston sisällöstä, Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua luovanelämänopisto.fi-sivuston erillisiin rekisteri- ja tietosuojakäytäntöihin sekä verkkokaupan ehtoihin.

 

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille

Sivuston bannerit, artikkelit, ladattavat materiaalit ja uutiskirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse. Osa linkeistä voi olla mainos- ja kumppanuus-linkkejä, joiden kautta yritys saa myyntipriovisioita.

Evästeet

Yritys kerää tietoja Elele.fi- sivustoilla vierailevilta henkilöiltä. Tietoja käytetään liiketoiminnan kehittämiseen sekä mainosten kohdentamiseen. Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Henkilön tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

 

Lisätietoja

Rekisteriin liittyviin kysymyksiin vastaa Katja Vuorela katja.vuorela(at)gmail.com.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 13.2.2022.